Norveško ministarstvo vanjskih poslova, koje zastupa Norveška ambasada u Beogradu, dodijelilo je ugovor o stipendiji broj MNE-17/0004 Univerzitetu Crne Gore – Institutu za biologiju mora iz Kotora za realizaciju projekta „Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum – MonteAqua“ – orig.eng. „Marine Biodiversity Conservation Center “Boka Aquarium” – MonteAqua“. Predviđeno vrijeme sprovođenja projekta je od 4. decembra 2017. godine do 4. juna 2019. godine. Projekat se sprovodi u saradnji sa Centrom za ribarstvo i zaštitu biološke raznovrsnosti kopnenih voda Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Shodno članu 18.1. ugovor o stipendiji, kopiju ugovora sa pripadajućim aneksima možete preuzeti na sljedećem linku: Ugovor.

 • Uticaj projekta
 • Projektni ishodi
 • Projektni proizvodi
 • Projektne aktivnosti
 • Planirani efekti

Uticaj projekta

Očekivani uticaj projekta (promijene i koristi koji će proizići iz projekta) je poboljšani proces pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji u oblasti zaštite prirode u odnosu na vodene ekosisteme i održivo upravljanje zaštićenim vodenim ekosistemima.

Projektni ishodi

Očekivani uticaj projekta će biti izazvan sa 5 planiranih ishoda:

 1. Bliža regionalna saradnja svih ciljnih grupa: Vladinih institucija odgovornih za proces evropskih integracija u okviru poglavlja 27 pregovaračkog procesa: Životna sredina, javnih institucija odgovornih za zaštitu biološke raznovrsnosti mora, javnih institucija odgovornih za zaštitu vodenih ekosistema, jedinica lokalne samouprave, akademskih institucija, opšte javnosti;
 2. Uvećani kapaciteti u oblasti životne sredine među vladinim institucijama odgovornim za proces evropskih integracija u okviru poglavlja 27 pregovaračkog procesa: Životna sredina i javnim institucijama odgovornim za zaštitu biološke raznovrsnosti mora;
 3. Uvećana svijest o značaju vodenih ekosistema i evropskog integracionog procesa u okviru poglavlja 27 pregovaračkog procesa: Životna sredina među javnim institucijama odgovornim za zaštitu biološke raznovrsnosti mora, javnim institucijama odgovornim za zaštitu vodenih ekosistema, jedinicama lokalne samouprave, akademskim institucijama, nevladinim organizacijama i opštoj javnosti;
 4. Osnaženi institucionalni kapaciteti za prihvatanje odgovarajuće zakonske regulative i sprovođenje akata za dostizanje pune transpozicije Evropske legislative u oblasti zaštite prirode (relevantne za vodene ekosisteme), a naročito među javnim institucijama odgovornim za zaštitu vodenih ekosistema (Agencija za životnu sredinu, Nacionalni parkovi Crne Gore, Nacionalni park „Skadarsko jezero“);
 5. Doprinos Crne Gore 14. cilju održivog razvoja „Zaštita i održivo korišćenje okeana, mora i morskih resursa za održivi razvoj“, prvenstveno od strane javnih institucija odgovornih za zaštitu biološke raznovrsnosti mora (Ministarstvo za održivi razvoj i turizam, Ministarstvo za poljoprivredu i ruralni razvoj, Javno preduzeće „Morsko dobro“, Agencija za životnu sredinu).

Projektni proizvodi

Svaki od navedenih ishoda biće generisan od strane projektnih proizvoda:

 1. Ishod 1 generisan od strane dva proizvoda:
  1. Uspostavljena mreža zvaničnika odgovornih za upravljanje zaštićenim vodenim ekosistemima, i
  2. Međunarodna konferencija „Zaštita biodiverziteta Jadrana“ koja će okupiti sve projektne ciljne grupe.
 2. Ishod 2 generisan od strane tri proizvoda:
  1. Ustanovljen Centar za očuvanje biodiverziteta mora „Boka akvarijum“, usredsrijeđen na javne institucije odgovorne za zaštitu biološke raznovrsnosti mora, jedinice lokalne samouprave, akademske institucije, nevladine organizacije i opštu javnost;
  2. Ustanovljen slatkovodni akvarijum „Skadarsko jezero“, usredsrijeđen na javne institucije odgovorne za zaštitu slatkovodnih ekosistema, jedinice lokalne samouprave, akademske institucije, nevladine organizacije i opštu javnost;
  3. Ustanovljen Spasilački centar za divlju floru i faunu, usredsrijeđen na javne institucije odgovorne za zaštitu biološke raznovrsnosti mora, jedinice lokalne samouprave, akademske institucije, nevladine organizacije i opštu javnost.
 3. Ishod 3 generisan od strane pet proizvoda:
  1. Razvijena komunikaciona platforma za učešće zainteresovanih strana u zaštiti biološke raznovrsnosti voda, dostupna za sve ciljne grupe;
  2. Razvijen WEB portal „Akvarijumi Crne Gore“, usredsrijeđen na sve ciljne grupe;
  3. Osigurana rodna ravnopravnost, relevantna za sve ciljne grupe;
  4. Odrijeđen status plave ajkule (Prionace glauca) u Jadranskom moru (morska vodeća vrsta), usredsrijeđen na javne institucije odgovorne za zaštitu biološke raznovrsnosti mora, akademske institucije, nevladine organizacije i opštu javnost;
  5. Odrijeđen status evropske jegulje (Anguilla anguilla) u Skadarskom jezeru (slatkovodna vodeća vrsta), usredsrijeđen na javne institucije odgovorne za zaštitu slatkovodnih ekosistema, akademske institucije, nevladine organizacije i opštu javnost.
 4. Ishod 4 generisan od strane četiri proizvoda:
  1. Radionica „EC direktiva 92/43/EEC (Staništa)“,
  2. Radionica „EC direktiva 1999/22/EC (Zoo)“,
  3. Radionica „EC regulativa No 338/97 (CITES)“, „EC regulativa No 865/2006 (CITES)“, „EU regulativa No 791/2012 (CITES)“,
  4. Radionica „EU regulativa 1143/2014 (Invazivne strane vrste)“,

Napomjena: sve radionice su fokusirane na vladine institucije odgovorne za proces evropskih integracija u Poglavlju 27: Životna sredina;

 1. Ishod 5 generisan od strane tri proizvoda:
  1. Predlog zaštite crnogorskih obalskih i morskih područja na osnovu najboljih raspoloživih naučnih informacija, uglavnom dostavljenih od strane javnih institucija odgovornih za očuvanje biološke raznovrsnosti mora,
  2. Promovisani održiv izlov i negativni efekti prekomjernog ribolova, nelegalnih, neprijavljenih i neregulisanih ribolovnih i destruktivnih ribolovnih praksi, posebno između jedinica lokalne samouprave, akademskih institucija, nevladinih organizacija, javnosti,
  3. Sprečeno zagađivanje mora, prvenstveno od strane jedinica lokalne samouprave, akademskih institucija, nevladinih organizacija, javnosti.

Projektne aktivnosti

Glavne grupe projektnih aktivnosti su:

 1. Uspostavljanje Centra za zaštitu biološke raznovrsnosti mora „Boka akvarijum“ na Institutu za biologiju mora Kotor
 2. Uspostavljanje slatkovodnog „Skadarskog akvarija“ u Nacionalnom parku „Skadarsko jezero“
 3. Razvoj komunikacijske platforme za učešće zainteresovanih strana u očuvanju biodiverziteta vode
 4. Organizovanje radionica za izgradnju kapaciteta
 5. Organizovanje međunarodne konferencije „Zaštita biodiverziteta Jadrana“ 2019.

Predviđene ciljne grupe su crnogorska Vlada i javne institucije, odabrane jedinice lokalne samouprave, akademske zajednice, ribari, nevladine organizacije i javnost.

Planirani efekti

Planirani efekti za ciljne grupe projekta su:

 1. Bliža regionalna saradnja
 2. Povećanje kapaciteta u oblasti životne sredine
 3. Povećana javna svijest o važnosti vodenih ekosistema i procesu evropskih integracija u Poglavlju 27: Životna sredina
 4. Jačanje institucionalnih kapaciteta za usvajanje odgovarajućih zakonskih odredbi i implementacija akata za postizanje potpune transpozicije zakonodavstva EU u oblasti zaštite prirode (relevantnih za vodne ekosisteme)
 5. Doprinos Crne Gore SDG-u 14 „Zaštita i održivo korištenje okeana, mora i morskih resursa za održivi razvoj“.

Dokumenti

Agreement.pdf
MonteAqua Simplified Tender dosseir.zip

(Visited 157 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild