Organizacioni komitet AdriBioBro2019 konferencije produžio je rok za slanje sažetaka do 5. decembra 2018. godine! Međunarodna konferencija Zaštita biodiverziteta Jadrana 2019 će prezentovati ažurirane naučne kao i informacije od značaja za donosioce odluka u širokom spektru tema Jadranskog mora, morske biologije i srodnih naučnih disciplina. Naglasak će biti na pitanju kako najsavremenija istraživanja o zaštiti biodiverziteta u Jadranu, očuvanju obalnih i morskih područja i održivom korišćenju morskih resursa može doprinijeti donošenju primjerenih odluka i politika. Konferencija će se posebno fokusirati na razvojne mogućnosti koje bi marinska biotehnologija mogla ponuditi na Jadranu. Konferencija je organizovana tako da uključuje plenarne sastanke i sesije koji pokrivaju disciplinske i interdisciplinarne perspektive. Rezultati Konferencije će se koristiti u oblikovanju budućih prioriteta i politike u oblasti nauke o moru u Crnoj Gori i drugim jadranskim zemljama.

Naučni odbor Konferencije će izvršiti izbor usmenih i poster prezentacija, a autori i prezenteri će biti obaviješteni do 15. decembra 2018. godine. Štampani program konferencije će sadržati izvode prihvaćenih usmenih i poster prezentacija. Izabrani radovi će biti odštampani u specijalnom izdanju naučnog časopisa Studia Marina.

(Visited 634 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild