U Institutu za biologiju mora, 19. novembra sa početkom u 10 časova, održaće se radionica na temu „Staništa“ i “Zaštita morskih i obalnih područja u Crnoj Gori”

U okviru projekta „Centar za zaštitu biodiverziteta mora Boka Akvarijum – MonteAqua“ (orig.eng. „Marine Biodiversity Conservation Center “Boka Aquarium” – MonteAqua“) a u saradnji sa NVO MedCem biće održana radionica na temu „Staništa“ i “Zaštita morskih i obalnih područja u Crnoj Gori”.

Projekat koji realizuje Institut za biologiju mora iz Kotora u saradnji sa Centrom za ribarstvo i zaštitu biološke raznovrsnosti kopnenih voda Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, omogućen je donacijom Norveškog ministarstva vanjskih poslova, koje zastupa Norveška ambasada u Beogradu.

Tema radionice se temelji na EU Direktivi 92/43/EEC ( direktiva „Staništa“) čije odredbe se odnose na mjere kojima se čuvaju i obnavljaju staništa, kao i životinjske i biljne vrste od zajedničkog interesa, pri čemu se uzimaju u obzir ekonomski, socijalni i kulturni zahtjevi i regionalne i lokalne karakteristie područja. Države članice učestvuju u realizaciji Nature 2000 (Mreža specijalnih oblasti zaštite) i obavezne su da na svojoj teritoriji označe mjesta specijalnih oblasti za zaštitu. Njihova je obaveza da ih održava, i tamo gdje to odgovara razvoju, kreira pejsaž koji je od velikog značaja za divlju faunu i floru.

U okviru tema predavači će predstaviti preduzete aktivnosti koji se odnose na datu temu kako na administrativnom nivou tako i u praksi i upoznati prisutne sa daljim planovima u toj oblasti, dok će gostujući predavači približiti način funkcionisanja zakona I sprovođenja direktiva na susjednim prostorima.

Staništa su postala sve fragmentisanija, zbog sve većeg pritiska koji se nad njima sprovodi,  dovodeći uporedo do smanjenja broja vrsta, njihovog rasrostiranja, ali i vrednosti dobara i usluga koje nam prirodna dobra pružaju, te s toga je potrebno sprovoditi zakone u cilju poboljšanja sveopšteg stanja prirode.

(Visited 623 times, 1 visits today)

All rights reserved © 2023 akvarijumboka.com

Crafted with love by Bild